Allmänna villkor

odibo ab tillhandahåller tjänster avseende primärt registrering av domännamn, tillhandahållande av webbhotell, utveckling av hemsidor och därtill hörande tjänster.

Registrering av domännamn

odibo registrerar domännamn hos den enhet (registry) som håller aktuellt register, under förutsättning att det beställda domännamnet finns ledigt att registrera. För detta betalar beställaren en ersättning till odibo i enlighet med vid varje tillfälle gällande prislista.

odibo åtar sig inga förpliktelser gentemot registerhållande enhet för beställarens räkning.

Beställaren svarar för att beställningen inte strider mot gällande regler för registrering under respektive domän samt att de domännamn som skall registreras inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter, exempelvis i form av registrerad eller inarbetad varumärkesrättighet.

odibo förbehåller sig rätten att neka att utföra enskild domännamnsregistrering.

För parkerade namn lägger odibo ut en generell sida som talar om att namnet är registrerat men ännu ej i bruk. På denna generella sida kan det ligga även en länk till och reklam för odibo. (Där kan även förekomma annan reklam från tid till annan).

För alla domännamn registrerade via odibo är odibo administrativ, teknisk och faktureringskontakt i den mån detta är möjligt hos respektive registry. För alla domännamn som använder namnservrar tillhandahållna av odibo måste minimum den tekniska kontakten vara odibo.

Domännamn registrerade via odibo är registrerade på kunden och inte på odibo. Alla rättigheter till domännamnet tillhör kunden då domännamnet är betalt.

Webhotelltjänster

Konton på de olika servrarna måste följa den vid varje tillfälle gällande policy som odibo har för sina servrar. Aktuell version av denna policy finner du via denna länk.

Genom att beställa webbhotelltjänst accepterar betällaren denna policy.

Utveckling av hemsidor

För varje utvecklingsprojekt tas det fram tidplaner, priser och villkor som gäller för respektive projekt.

Beställare

Beställaren garanterar att de uppgifter beställaren anger (namn, adress, telefonnummer etc) är korrekta.
Alla beställningar är bindande.

Returrätt

För domännamn gäller att det är en skräddarsydd produkt som inte går att använda/sälja vidare till annan innebärande att vi ej där kan tillämpa någon returrätt/ångerrätt. För våra andra produkter där vi inte har egna utlägg för kunds räkning tillämpas svensk konsumentlagstiftning i de fall det är tillämpligt (vid försäljning till privatpersoner).

Fakturering och betalning

Fakturering görs i de flesta fall i samband med bekräftelse.
Fakturan skickas som bilaga till bekräftelsemailet. Betalningsvillkor är 15 dagar. Önskas faktura per post, utgår särskild avgift för detta som för närvarande är 25:-

Betalas inte fakturorna i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad samt påminnelseavgift om 50:-.

Skulle betalning utebli, stängs beställd tjänst av tills dess full betalning erhållits. Sådan avstängning innebär ingen rätt till nedsättning av fordrans storlek.

Rätten till beställda domännamn, utvecklade hemsidor, och andra produkter övergår till kunden i och med att fakturan från odibo till fullo betalats.

Uppsägning

Registrerade domännamn kan - av kunden - sägas upp när som helst. Återbetalning görs dock ej av någon del av beloppet, ej heller ger uppsägning innan faktura betalats, rätt att utebli med betalning av faktura.

Webbhotell och hemsidespaket tecknas årsvis, och kan sägas upp inför varje nytt år. Ingen automatisk förnyelse sker av webbhotell och färdiga hemsidor utan utebliven betalning av förnyelse räknas som uppsägning och hemsidor, epost, databaser, etc tas då bort från aktuell server efter en tid.

odibo kan säga upp webbhotelltjänst i enlighet med vid varje tillfälle gällande policy för webbhotellkonton.

Garantier, Skyldigheter, Skada.

odibo är under inga som helt omständigheter skyldig att ersätta kund eller tredjeman för indirekta skador som uppstått vid användande av odibo's tjänster.

Kunden garanterar att de håller odibo fria från allt ansvar om kunden eller kundens användare på något sätt gör intrång i annans rätt eller bryter mot någon svensk eller annan tillämplig lagstiftning.

Kunden har under inga omständigheter rätt till ersättning som är större än vad kunden erlagt till odibo.

Sekretess

odibo garanterar ej att material som skickas via eller lagras på de servrar vi håller tillgängliga, är 100% skyddade. Internet generellt liksom de tjänster som odibo tillhandahåller skall inte anses som fullständigt säkra, och eventuella skador orsakade av att information kommit annan till del kan inte lastas odibo.

Copyright/upphovsrätt/etc

Allt material som tillhandahålls på odibos hemsida är skyddat enligt upphovsrättslagstiftning och får ej kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller visas på annan plats, utan föregående skriftlig överenskommelse emd odibo. Detta gäller även information som tillhandahålls via kontrollpanelen för webbhotellkonton. Såväl texter, bilder, programkod som annat material omfattas av denna rätt.

Ändring av villkor

odibo har rätt att ändra dessa villkor med ikraftträdande senast 30 dagar efter publicering. För ändringar som styrs av lagstiftning eller annan generell förändring såsom teknikändring, kan ikraftträdande ske tidigare. Innebär förändringen en försämring av tjänsten för en viss kund, har denne rätt till nedsättning av ersättning erlagd till odibo eller rätt att säga upp avtalet enligt ovan

 

version 140207-01