Skip to main content

Allmänna villkor

Allmänt

Odibo Sverige ab, orgnr 559232-0617 (nedan kallat Odibo) tillhandahåller tjänster avseende primärt registrering av domännamn, tillhandahållande av webbhotell, utveckling av hemsidor och därtill hörande tjänster.

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Odibo och kunden avseende de tjänster Odibo levererar till kunden. I och med beställning av tjänst från Odibo, ingår kunden avtal där dessa allmänna villkor gäller, liksom särskilda villkor beroende på vilken tjänst som beställts.

Kunden måste vara minst 18 år för att kunna beställa tjänster hos Odibo.

Kunden garanterar att de uppgifter kunden anger för beställningar hos Odibo, är korrekta (t ex namn, adress, telefonnummer, epostadress, etc).

Odibo har rätt att överlåta avtal till annan enhet inom samma koncern eller till enhet utanför koncernen.

Tjänster

Den aktuella tjänsten specifieras i beställningsbekräftelse samt i faktura till kunden.

Odibo ändrar löpande innehållet i tjänsterna, oftast genom att utöka eller addera nya delar, men ibland även genom att förändra/byta ut eller ta bort delar i tjänsten.

Odibo kan även sluta tillhandahålla en tjänst av tekniska skäl, beroende på myndighetsbeslut eller av affärsmässiga orsaker.

Domännamn

Domännamn registrerade via Odibo är registrerade på kunden och alla rättigheter till domännamnet tillhör kunden då domännamnet är betalt.

Odibo registrerar domännamn hos den enhet (registry) som håller aktuellt register, under förutsättning att det beställda domännamnet finns ledigt att registrera.

Odibo sätts som kontakt för domännamnets olika kontaktdelar (såsom teknisk, administrativ, faktureringsmässig kontakt) där detta är möjligt och agerar som kundens ombud och "designated  agent" i enlighet med ICANN's regler, mot registry för att göra ändringar för kundens räkning.

Odibo åtar sig inga förpliktelser gentemot registerhållande enhet för kundens räkning.

Kunden svarar för att beställningen inte strider mot gällande regler för registrering under respektive domän samt att de domännamn som skall registreras inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter, exempelvis i form av registrerad eller inarbetad varumärkesrättighet.

Odibo förbehåller sig rätten att neka att utföra enskild domännamnsregistrering.

För parkerade domännamn (dvs sådana där kunden ej ännu börjat använda domännamnet för hemsida etc) lägger Odibo ut en generell sida som talar om att namnet är registrerat men ännu ej i bruk. På denna generella sida kan det ligga även en länk till och reklam för Odibo och dess partners.

För registrering av domännamn behöver Odibo lämna kunduppgifter vidare till tredje part för att genomföra registreringen. Sådan tredje part kan finnas i land utanför EU.

När en domäns registrering löper ut utan att förnyas, läggas domänen en tid i "karantän" då nuvarande innehavare fortsatt kan förnya domänen. Efter denna "karantänstid" släpps domänen fri för registrering på nytt av den som önskar.

Olika registrys har olika regler för förnyelse under tiden domänen ligger i "karantän" med olika extra avgifter. Kontrollera med odibo vilka avgifter som gäller för ditt domännamn om du vill förnya efter att domänen löpt ut.

Webbhotell/eposthotell

Konton på de olika servrarna måste följa den vid varje tillfälle gällande policy som Odibo har för sina servrar. Aktuell version av denna policy finner du via denna länk.

Genom att beställa webbhotelltjänst eller eposthotelltjänst accepterar kunden denna policy.

Utveckling av hemsidor

För varje utvecklingsprojekt tas det fram de tidplaner, priser och villkor som gäller för respektive projekt.

Övriga tjänster

Odibo tillhandahåller över tiden även andra tjänster såsom DNS-hantering, forwarding, dedikerade servrar, programuppdateringstjänster med mera. Specifika villkor för dessa tjänster, i den mån det finns sådana, tillhandahålls i separata dokument.

Beställning

Alla beställningar är bindande och kunden biträder i samband med beställningen de olika avtalsdokument som gäller för beställningen (inklusive dessa allmänna villkor).

Fakturering och betalning

Fakturering görs i de flesta fall i samband med bekräftelse av beställning då fakturan skickas som bilaga till bekräftelsemailet. Betalningsvillkor är 15 dagar. Önskas faktura per post, utgår särskild avgift för detta i enlighet med vid varje tillfälle gällande prislista.
Betalas inte fakturorna i rätt tid, debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad samt påminnelseavgift om 49:-. Skulle betalning utebli, kan kundens tjänster hos Odibo komma att stängas av tills dess full betalning erhållits. Sådan avstängning innebär ingen rätt till nedsättning av fordrans storlek. 
Rätten till beställda domännamn, utvecklade hemsidor, och andra produkter övergår till kunden i och med att fakturan från Odibo till fullo betalats.

Avtalstid och uppsägning

Avtalet löper för den tid beställningen gjorts för.

När tiden för tjänsten närmar sig sitt slut skickas en förnyelse ut till kund som då kan välja att förnya eller ej. Om inget besked lämnas av kund, sker ingen förnyelse. Det är alltså ingen automatisk förnyelse som måste sägas upp.
För ej förnyade tjänster tas lagrad information (såsom hemsidor, epost etc) bort efter att avtalstiden löpt ut.

Har kunden beställt tjänst via distans har kund som är privatperson 14 dagars ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Denna rätt gäller dock ej för domännamn då det är en skräddarsydd produkt som inte går att använda/sälja vidare till annan.

Registrerade domännamn kan - av kunden - sägas upp när som helst. Återbetalning görs dock ej av någon del av beloppet, ej heller ger uppsägning innan faktura betalats, rätt att utebli med betalning av faktura.
Det är inte möjligt att ta bort information / avsluta domännamn hos alla registrys under den tid domänen är bokat utan information ligger kvar hos registry tills domänen förfaller.

Odibo kan säga upp webbhotelltjänst och eposthotelltjänst i enlighet med vid varje tillfälle gällande policy för webbhotellkonton.

Garantier, Skyldigheter, Skada.

Odibo är under inga som helt omständigheter skyldig att ersätta kund eller tredjeman för indirekta skador som uppstått vid användande av Odibo's tjänster.

Kunden garanterar att de håller Odibo fria från allt ansvar om kunden eller kundens användare på något sätt gör intrång i annans rätt eller bryter mot någon svensk eller annan tillämplig lagstiftning.

Kunden har under inga omständigheter rätt till ersättning som är större än vad kunden erlagt till Odibo.

Sekretess

Odibo garanterar ej att material som skickas via eller lagras på de servrar Odibo håller tillgängliga, är 100% skyddade. Internet generellt liksom de tjänster som Odibo tillhandahåller skall inte anses som fullständigt säkra, och eventuella skador orsakade av att information kommit annan till del kan inte lastas Odibo.

Copyright/upphovsrätt/etc.

Allt material som tillhandahålls på Odibos hemsida är skyddat enligt upphovsrättslagstiftning och får ej kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller visas på annan plats, utan föregående skriftlig överenskommelse med Odibo. Detta gäller även information som tillhandahålls via kontrollpanelen för webbhotellkonton.
Såväl texter, bilder, programkod som annat material omfattas av denna rätt.

Personuppgifter

Odibo hanterar kundens personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kring detta finns i Odibos Datapolicy/personuppgiftspolicy.

För de fall kunden i sin tur är personuppgiftsansvarig, kan Odibo agera som personuppgiftsbiträde. Bilaga 1 (personuppgiftsbiträdesavtalet) beskriver detta närmare.

Ändring av villkor

Odibo har rätt att ändra dessa villkor med ikraftträdande senast 15 dagar efter publicering. För ändringar som styrs av lagstiftning eller annan generell förändring såsom teknikändring, kan ikraftträdande ske tidigare.
Innebär förändringen en försämring av tjänsten för en viss kund, har denne rätt till nedsättning av ersättning erlagd till Odibo eller rätt att säga upp avtalet enligt ovan.

Sök ledigt domännamn: